Tuyển Dụng

Trưởng phòng kinh doanh Bất động sản

Việc làm khác

Quản lý dự án Bất động sản

Mô tả công việc – Hỗ trợ GĐDA trong công tác tìm kiếm dự án, phát triển giỏ hàng– Tham mưu cho GĐDA trong việc